EN

Nadmetanja u tijeku

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13 i 143/13), naručitelj Zračna luka Pula d.o.o., sve objave javne nabave  objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Na ovim stranicama ne vodi  se  evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje  od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te se  za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje preuzimanje dokumentacije na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Otvaranjem stranice https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  potrebno je odabrati link na formular tražilica i upisati pod uvjet: „Naziv naručitelja" Zračna luka Pula d.o.o.
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Aerodromski mobilni trakasti transporter/elevator za ukrcaj/iskrcaj prtljage i tereta
Evidencijski broj nabave: 01-2017/MV                                                                                                           


           
Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi 
            
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2017/S OF5-0003549
Datum objave   27.02.2017.
Rok za dostavu ponuda   20.03.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o dodjeli ugovora
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Pružanje usluga na području zaštite u Zračnoj luci Pula
Evidencijski broj nabave: 10-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029860
Datum objave   02.01.2017.
Rok za dostavu ponuda   22.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenjuObavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
Evidencijski broj nabave: 09-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0029384
Datum objave   29.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   02.02.2017.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom
Evidencijski broj nabave: 8-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje               
Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0022242
Datum objave   07.10.2016.
Rok za dostavu ponuda   28.10.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

 
 

Predmet nabave i evidencijski broj
 

Nabava usluga osiguranja za potrebe Zračne luke Pula d.o.o.
Evidencijski broj nabave: 07-2016/MV                                                                                                           


           
Dokumentacija za nadmetanje  

I
nformacije o izjavljenoj žalbi na Dokumentaciju za nadmetanje
Odbija se žalba, postupak javne nabave se nastavlja
            


Broj objave u Elektron. oglasniku jav. nabave   2016/S 005-0021810-Poziv na nadmetanje-sektor
2016/S 014-0027749- Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Datum objave Poziva na nadmetanje
Datum objave Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
  03.10.2016.

13.12.2016.
Rok za dostavu ponuda   29.12.2016.
Zapisnik sa otvaranja ponuda  
Odluka o odabiru / poništenjuObavijest o sklopljenim ugovorima / poništenju
   

   


           
             
 

 

 

 

                         
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.