EN

Osnovne informacije

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi – NN 120/16, Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje  popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016):

Dom Poreč, d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama, Pionirska 1, 52440 Poreč, OIB: 76635951646
MM Modio d.o.o., Šenova 15, 10000 Zagreb, OIB: 71076455018
ITalk d.o.o. za informacijske tehnologije, Zagreb IX, Južna obala 20, OIB: 54872935051
 
Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).
 
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Pula d.o.o., objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 

 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. godini      

           
              

Obrazac izjave o integritetu (klauzula o integritetu) >

Načelo savjesnosti i poštenja > 

 

Plan nabave Zračne luke Pula d.o.o.

 
Plan nabave Zračne luke Pula d.o.o. za 2017. godinu  
 
   
I Izmjene plana nabave Zračne luke Pula d.o.o. za 2017. godinu  

 
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.